The routine care and maintenance of places of worship in Wales

The routine care and maintenance of places of worship in Wales

a guide for volunteers

Date: 
02/08/2022 - 02/08/2022
Course Type: 
Courses & Study Day
Audience: 
Introductory, Intermediate, General Interest
Location: 
St Tysilio
Llanymynech,
SY22 6QZ, Llandysilio
United Kingdom
Price: 

Free of charge - please book in advance

Event details

 

The routine care and maintenance of places of worship in Wales: a guide for volunteers
A one-day workshop run by the Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB)

Tuesday, 2 August 2022
09.30am - 4.00pm
St Tysilio, Llanymynech, Llandysilio, SY22 6QZ
Free of charge 

Refreshments and a light lunch will be provided

This one-day beginner / intermediate-level course is designed to help those who care for places of worship (very often as volunteers) to understand their faith building, and take practical action to look after it.

Our expert tutors will explain how traditional buildings were constructed, how they work and can decay, and how to spot and tackle common problems. The course considers how maintenance differs from repair and emphasises the value of carrying out regular checks and simple steps to keep buildings in good condition. The day includes a practical exercise looking at the host building inside and out to identify maintenance issues and areas of vulnerability. Participants have an opportunity to discuss their own building with the tutors and with others attending.

Who is this course for:
This course is aimed at those directly involved in the maintenance of church buildings in a voluntary capacity such as PCC members, Fabric Officers or members of Fabric Committees. DAC Secretaries and Officers are also welcome.

Topics covered will include:

Maintenance
- What is maintenance? Why do buildings decay?
- Why is maintenance important? What should we look for?

Managing Maintenance
- Planning for the routine care of historic places of worship.
- Understanding the role of professional inspections and reports,
- Managing relationships with professionals, contractors and specialists.

Staying safe
- Risk assessment, working at height, fire safety.

The course will be presented by James Innerdale, an accredited architect, historic buildings consultant and former SPAB technical officer, and Elgan Jones, an accredited architect, SPAB caseworker, and former SPAB scholar.

This course is provided by the Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB), with the generous support of CADW.

The Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB) was founded by William Morris in 1877 to counteract the highly destructive 'restoration' of medieval buildings being practised by many Victorian architects. The SPAB remains true to its founding principles and is now the oldest and most technically expert building conservation charity in the UK, fighting to save old buildings from decay, demolition and damage. The SPAB is a membership organisation and offers training, events and expert advice, as well as publishing a quarterly Magazine, technical pamphlets and advice notes.

Contact us:
If you have any questions in relation to this course please contact us via email: christina.emerson@spab.org.uk

Accessibility:
Please contact us if there are any adaptations we can make that would make the course more accessible for you. We would be happy to have an informal chat about the course and possible access issues before you register your place. Please contact us via email: christina.emerson@spab.org.uk

 

***

 

Gwaith gofal a chynnal a chadw arferol ar leoedd addoliad yng Nghymru: canllaw i wirfoddolwyr 
Gweithdy undydd wedi’i gynnal gan Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol (SPAB)

 

Dydd Mawrth, Awst yr 2il 2022
09.30yb - 4.00yp
Sant Tysilio, Llanymynech, Llandysilio, SY22 6QZ
Rhad ac am ddim 

Byddwn yn darparu lluniaeth a chinio ysgafn 

 

Mae’r cwrs undydd lefel dechreuwyr / canolraddol hwn yn arbennig ar gyfer y rheiny sy’n gofalu am leoedd addoliad (fel gwirfoddolwyr gan amlaf) i ymgyfarwyddo gyda’u hadeilad ffydd a gweithredu’n ymarferol i ofalu amdano.

Bydd ein tiwtoriaid arbenigol yn egluro sut cafodd yr adeiladau traddodiadol eu hadeiladu, sut maen nhw’n gweithio a sut allan nhw ddadfeilio ynghyd â sut i ganfod a mynd i’r afael â phroblemau cyffredinol. Mae’r cwrs yn ymdrin â sut mae gwaith cynnal a chadw’n wahanol i waith trwsio ac yn pwysleisio ar werth cynnal gwiriadau rheolaidd a chamau syml i sicrhau bod yr adeiladau mewn cyflwr da. Yn ystod y dydd bydd tasg ymarferol sy’n bwrw golwg ar yr adeilad dan sylw y tu mewn a thu allan er mwyn adnabod problemau cynnal a chadw ac unrhyw fannau gweinion. Mae cyfle i’r rheiny sy’n cymryd rhan ar y cwrs drafod eu hadeilad eu hunain gyda’r tiwtoriaid ac eraill sydd ar y cwrs. 

 

I bwy mae’r cwrs hwn yn addas iddyn nhw: 
Mae’r cwrs hwn yn arbennig ar gyfer y rheiny sydd ynghlwm yn uniongyrchol â gwaith cynnal a chadw adeiladu eglwysig yn wirfoddol megis aelodau’r Cyngor Plwyfol Eglwysig (PCC), Swyddogion Adeiladwaith neu aelodau Pwyllgorau Adeiladwaith. Mae croeso i Swyddogion ac Ysgrifenyddion Pwyllgorau Cynghorol Esgobaeth gyflawni’r cwrs hefyd.  

 

Byddwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol: 
Cynnal a chadw
- Beth ydy cynnal a chadw? Pam fod adeiladau’n dadfeilio? 
- Pam fod cynnal a chadw’n bwysig? Beth ddylen ni gadw llygaid amdano? 

Rheoli Cynnal a Chadw 
- Cynllunio ar gyfer gofal arferol o leoedd addoli hanesyddol.
- Deall rôl archwiliadau ac adroddiadau proffesiynol,
- Rheoli perthnasau gyda gweithwyr proffesiynol, contractwyr ac arbenigwyr.

Cadw’n ddiogel 
- Asesiad risg, gweithio o uchder, diogelwch tân.

Bydd y cwrs wedi’i gyflwyno gan James Innerdale, pensaer achrededig, ymgynghorydd adeiladau hanesyddol a swyddog technegol SPAB gynt, ar y cyd ag Elgan Jones, pensaer achrededig, gweithiwr achos SPAB ac ysgolhaig SPAB gynt. 

Mae’r cwrs wedi’i gynnal gan Cymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol (SPAB), gyda chymorth hael CADW.

Cafodd y Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol (SPAB) ei sefydlu gan William Morris ym 1877 er mwyn gwrthweithio’r ‘gwaith adfer’ hynod ddinistriol i adeiladau canoloesol gan lawer iawn o benseiri Fictoraidd. Mae SPAB hyd heddiw yn driw i’w egwyddorion sefydlu a SPAB bellach ydy’r elusen cadwraeth adeiladau hynaf a mwyaf arbenigol o ran techneg ym Mhrydain. Maen nhw’n ymdrechu hyd eithaf eu gallu i achub hen adeiladau rhag dadfeilio, dymchwel a difrodi. Mae SPAB yn fudiad aelodaeth sy’n cynnig hyfforddiant, digwyddiadau a chyngor arbenigol ynghyd â Chylchgrawn chwarterol, pamffledi technegol a nodiadau cyngor. 

 

Cysylltwch gyda ni:
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau’n ymwneud â’r cwrs hwn, cysylltwch gyda ni ar e-bost: christina.emerson@spab.org.uk

 

Hygyrchedd:
Cysylltwch gyda ni os gallwn ni wneud unrhyw addasiadau i sicrhau bod y cwrs yn fwy hygyrch ichi. Byddem yn fwy na bodlon cael sgwrs anffurfiol gyda chi am y cwrs a phroblemau hygyrchedd posibl cyn ichi gadw lle. Cysylltwch gyda ni ar e-bost: christina.emerson@spab.org.uk

 

Oherwydd cyfyngiadau technegol, yn anffodus ni allwn gynnig ffurflen cadw lle Cymraeg ar hyn o bryd. 
 

       

 

Image credit:
Church of St Mary, Caerhun, Conwy-CC SA 2.0-c John Copleston

 

 

Getting here